ÚŘEDNÍ DESKA

     
     

1. Název

Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace

 


2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění výuky plavání žáků základních škol. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924
 


3. Organizační struktura

IČ 71294333

Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace
Organizační schéma školy (odkaz zde)
 


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
     Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace
      Hradská 888
      760 01 Zlín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.
4.3 Úřední hodiny:
     Pondělí – pátek 8:00 – 12:00
4.4 Telefonní číslo:
     577 599 918, 775 924 856, ředitelka - 721 370 539
4.5 Čísla faxu: škola nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky:
    
www.plaveckaskolazlin.cz
4.7 Elektronická adresa:
     plavskola@zlinedu.cz

4.8 Identifikátor datové schránky:

     f95k6un
 


5. Případné platby lze poukázat

    123-2643260227/0100
    platby za výuku plavání a dopravu na výuku
    variabilní symbol přidělí plátci Plavecká škola Zlín
 


6. IČ

    71294333

 


7. DIČ

    CZ71294333 - organizace není plátcem DPH

 


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
      Školní vzdělávací programy pro 2. a 3. třídu základních škol (odkaz zde)
      Školní řád (odkaz zde)
      Výroční zprávy školy (odkaz zde)
8.2  Rozpočet (odkaz zde)
 


9. Žádosti o informace

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v kanceláři školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
     plavskola@zlinedu.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
     Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace
     Hradská 888
     760 01 Zlín

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
 


10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím kanceláře školy a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 


11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
     Adresa:
     Magistrát města Zlína

     Odbor školský

     náměstí Míru 12

     761 40 Zlín


Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván
 


12. Formuláře

Přihláška k výuce plavání
www.plaveckaskolazlin.cz
 


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základních školách:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace
 


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx
http://www.msmt.cz/dokumenty
14. 2 Vydané právní předpisy
Školní řád (odkaz zde)
Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese školy v úředních hodinách.
 


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Pořízení kopie informace na papír – 1 strana A4 černobíle: 2 Kč
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 


16. Licenční smlouvy

Plavecká škola nemá žádné licenční smlouvy ani výhradní licence
 


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2021-2022

 
 

informace o zpracování osobních údajů